Eko-Okullar Programı çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitiminin okul
öncesi, ilkokul ve ortaokullar düzeyinde uygulandığı küresel bir programdır.
Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda tespit edilen gereksinimler
doğrultusunda şekillenerek 1994 yılında Avrupa Toplulukları Komisyonu’nun desteği ile
Danimarka, Almanya, Yunanistan ve Birleşik Krallık’ta hayata geçirilmiştir. 2023 yılı itibarıyla
67 ülkenin katılımı ile uygulanmakta olan program ülkemizde 1995 yılından beri TÜRÇEV
tarafından yürütülmektedir.
Öğrenmenin sınıf ortamından başlayarak toplumun bütün kademelerine yayıldığı Eko-Okullar
Programı aynı zamanda bir ödül planı olma niteliği taşımaktadır. Programı başarı ile yürüten
okullar Yeşil Bayrak Ödülünü almaya hak kazanırlar. Yeşil Bayrak çevreye duyarlı ve
uluslararası düzeyde tanınan okullara verilen bir eko-etikettir.
Bilimsev Koleji olarak amacımız, öğrencilerimizin çevre bilinci gelişkin bireyler olarak
yetişmelerini sağlamak üzere farkındalıklarını artırmaktır.
2023-2024 Eğitim Öğretim yılında yürütülecek projelerin konusu “Çöp ve Atıkların Geri
Dönüşümü” olarak belirlenmiştir. Projeler öğrencilerimizin aktif katılımı ile
gerçekleştirilecektir.
Sürdürülebilir bir dünya ise her birimiz tarafından önemsenmeyi beklemektedir.
BİLİMSEV KOLEJİ

ECO-SCHOOLS PROGRAMME

Eco-Schools is a global programme that education for environmental consciousness,
environmental management and sustainable development has been carried out at early,
elementary and secondary education levels.
After taking form as a response to the needs detected at the United Nations Conference
on Environment and Development, it was set up in 1994 in Denmark, Germany, Greece
and the United Kingdom with the support of the European Commission. The programme
carried out in 67 countries as of 2023, has been conducted by TÜRÇEV since 1995 in our
country.
Eco-Schools that learning spreads from classroom to various groups of people in society is also
an award programme. Provided that it issuccessfully carried out, the school is entitled to receive
the Green Flag Award. It is an eco-label given to environmentally conscious and internationally
recognized schools.
As Bilimsev Private Schools, our goal by participating in the programme is enhancing our
students’ awareness in order for them to grow as individuals who are environmentally
conscious.
For the 2023-2024 Academic Year, the theme of the projects has been specified as “Waste
Recycling”. The projects will be performed by our students’ active participation.
A sustainable world cries out for the care by every one of us, though.
BİLİMSEV PRIVATE SCHOOLS