SATRAN?

Satran?, hi? ?üphesiz ki insanl???n icad etti?i en ba?ar?l? zeka ve strateji oyunlar?ndan biridir.
Bu strateji temelli oyunu iyi oynaman?n yolu da hi? süphesiz ki zihinsel olarak aktif bir birey olmaktan ge?iyor.
Satran? oyunu esnas?nda, ?al??an haf?za, ak?c? zeka, dikkat, konsantrasyon, uzamsal konumland?rma gibi birtak?m bili?sel beceriler ile
bireyin bu süre?leri etkin olarak kullanabilme yeterlilikleri geli?tirir.
Bu yeterlilik ve yetenekler ise ayn? zamanda matematiksel becerileri art?r?r.
Satran? oynamak, matematik ve s?zel olmayan bili?sel becerilerde de anlaml? düzeyde olumlu katk? sa?l?yor.Satran? ?ocuklar?n haf?zalar?n? geli?tiren,
iradelerini gü?lendiren, onlara kazanma i?güdüsü kazand?ran, karar vermeyi ve yenilmeyi ??reten bir oyundur.
Tüm ilkokul müfredat?nda bu ??retilerin tamam?n? kapsayan tek ders satran?t?r.
?ok iyi bir satran? oyuncusu olan eski dünya satran? ?ampiyonu Garry Kasparov, bir s?yle?isinde satranc?n e?itime katk?s?na ?u ?ekilde de?inir.
“Ders ortam?nda her zaman otoriter durumda olan, bilgi kayna?? g?revi g?ren ve ?o?unlukla ??retmek amac? güden ??retmen bulunur,
fakat satran? dersinde ??retmen ?ocuklara bilgiyi direk vermez onlara bilgiyi kendileri ke?fedebilecekleri yollar? ?izer.
E?itimi bir gün modernize edebilecek düzeyde bir etkile?im vard?r satran? dersinde”

Ben de Kasparov’un bu s?zünü i?selle?tirerek kulübümüzde olabildi?ince ?ocuklar?n ?ok fazla kat?l?m g?sterdi?i satran? dersleri yap?yorum.

EGE HAN KINIK

Satran? E?itmeni
Be? ya??ndan itibaren ??renmeye ba?lad???m satran? serüvenim, yedi ya??nda turnuvalara kat?lmaya ba?lamamla birlikte hayat?m?n bir par?as? oldu.On bir ya??ma kadar bir ?ok satran? yar??malar?na kat?l?p ?ok?a dereceler ve bu derecelerle beraber de madalyalar kazand?m. On bir ya??ndan itibaren turnuvalara internet üzerinden kat?lmaya ve bu vesile ile satran? oynamaya devam ettim . Robert Kolej’de yat?l? ??renci iken de okul turnuvalar?nda dereceler kazand?m. Satran? sayesinde ??rendi?im stratejileri ??rencilik hayat?m boyunca s?k?a kulland?m ve s?ra d??? ba?ar?lara imza att?m.Lise ??rencisi iken omega-replica.watchpig.com omega replica Amerikan Robert Koleji Oyun Geli?tirme Kulübü Kurucu/E?ba?kan? olarak iki y?l ?al??t?m de?i?ik stratejilerle oyunlar geli?tirdim. 2018 y?l?nda Hollanda Konsoloslu?u ve Zorlu Centre ile ortakla?a ?al??an ?mece adl? fikir at?lyesinin ba?latt??? bir sosyal inovasyon panel etkinli?inde ben ve 3 arkada??m ?stanbul’un trafi?ini rahatlatmak ad?na bir telefon uygulamas? geli?tirmeye ba?lad?k. Hem Hollanda Konsoloslu?u hem de Zorlu Centre taraf?ndan sa?lanan bir ?ok veri sayesinde ?ok kapsaml? ve faydal? bir ?al??ma oldu. . Bu ?al??mada fikri panelde savunmak ad?na 24 saatlik bir heckathona kat?ld?m ve burada hem yeni insanlarla ve yeni fikirlerle tan??t?m hem de fikrimi olgunla?t?r?p savunulabilir bir hale getirdim. Tüm bunlar? yaparken en ?ok satran? oyunu stratejilerinden faydaland?m.
rolex-replica-cheap.dealdeluxe.me rolex replica cheap