MUTFAK SANATLARI

?ocuklar?n at?lye lideri rehberli?inde zevkle e?lenerek ?al??abilece?i bir mutfak olu?turduk.
Yaparak, ya?ayarak ??renme y?ntemiyle; ekmek, peynir, yo?urt, konserve yap?m? ile tan??mak,
kendi pizzas?n?, re?elini, ?ikolatas?n?, pastas?n? yapmak ?ocuklar?m?z?n hayatta kalma becerilerini ve
?zgüvenlerini geli?tirerek pratik dü?ünmelerini artt?r?r.

Kendi ??le yeme?inin haz?rlanmas?na katk? yapaca?? mutfak at?lyesi etkinlikleri ?ocuklara sa?l?kl? ya?am,
g?da üretimi fark?ndal??? ve payla??m kavramlar?n? kazand?racakt?r.

P?nar UZMAN DEM?R

Mutfak Sanatlar? E?itmeni
1974 Bal?kesir do?umludur. Lise e?itimini Ziya G?kalp lisesinde, üniversite e?itimini Akdeniz üniversitesinde tamamlam??t?r. Uzun y?llar Bakio?lu Holding bünyesinde ?al??t?ktan sonra, 2012 y?l? ?ubat ay?nda butik pasta ve kurabiye imalat? ve sat??? üzerine kendi firmas?n? kurmu?tur. ?eker hamurlu pasta modellemeleri, ?ikolata yap?m?, pasta süsleme figürlerinin yap?m? gibi farkl? lezzetler farkl? güzellikler yaratmak ama?l? e?itimler alm??t?r. 2016 y?l? A?ustos ay?ndan bu yana B?L?MSEV ?ocuk kulübü ve B?L?MSEV ?ok Ama?l? ki?isel Geli?im Kursu bünyesinde Mutfak sanatlar? at?lyesinin ?efli?ini yürütmektedir balenciaga-sale.omegawatchreview.com balenciaga sale .