HEDEFLER?M?ZDo?al bir ortamda, teknolojiyi ve ??retim sistemlerini do?ru kullanarak; bilgiye ula?ma becerisine sahip, sorgulay?c? ve ba??ms?z dü?ünebilen, yarat?c?, sanata ve estetik bilinci olu?mu?; do?aya, insana ve etik de?erlere sayg?l?; ilkeli ve ?zgüven sahibi nitelikli dünya insanlar? yeti?tiren bir e?itim kurumu olmakt?r.

E??T?MDE ?NCEL?KL? G?REVLER?M?Z

Demokrasiyi ya?ayarak ??retmeyi hedeflemi?, payla??mc?l??? ve i? birli?i ile ?al??may? esas alan y?ntemler kullanmak,

 

??renciye bilgiye eri?im ara?lar?n? kullanma olanaklar?n? sunmak,

 

E?lenerek ??renmeyi sa?layacak, uygun etkinlikler planlamak,

 

Yarat?c? ve sorgulay?c? dü?ünme becerisini kazanmas? ve kullanmas? i?in ortamlar yaratmak,

 

Sanat alg?s?n?n geli?tirilmesi ve estetik bak???n?n beslenmesi i?in gerekli olan ortam? sa?lamak,

 

Ba?ta kendisine olmak üzere, fiziksel ve sosyal ?evresindeki tüm varl?klara kar?? duyarl?l?k geli?tirici etkinlikler ger?ekle?tirmek,

 

??inde ya?ad??? topluma ?zgü etik de?erler kadar, evrensel de?erleri de tan?mas?n? ve onlara sayg? g?stermesini te?vik edici e?itim durumlar? olu?turmak,

 

Sonucun niteli?i kadar, sonuca ula?mada g?sterilen ?aban?n da ?nemli oldu?u bir ?l?me ve de?erlendirme sistemi kullanmak,

 

E?itim kadrosu olarak ??renmeye a??kl?k ve i?e yarar bilgiyi kazanmada ??renciye ?rnek olmak,

 

Okul-aile i? birli?ini ?nemseyerek, ?ocuk e?itiminde ailenin ve okulun birlikte ?al??mas?n? sa?lamak,

 

Etkin ve verimli ?al??ma al??kanl??? kazanmas?nda ona rehberlik etmek.

 

AMA?LADI?IMIZ KAZANIMLAR

Ki?isel yeteneklerini en iyi bi?imde kullanabilen, ??rendiklerini günlük ya?am?nda uygulayabilen,
ara?t?rmay? ve ??renmeyi seven, sanat alg?s? olu?mu?, a?a??daki de?erleri kazanm??, mutlu ?ocuklar yeti?tirmek.

Ulusal de?erlere sayg?l?, sorumlu ve duyarl?,

 

Kendini ifade edebilme becerisine sahip,

 

Haklar?n? bilen ve ki?i haklar?na sayg? g?steren,

 

Teknolojiyi yerinde ve do?ru kullanabilen,

 

Sormaktan ?ekinmeyen, merak edip ara?t?ran,

 

Atatürk?ü dü?ünce yap?s?na ?nem veren,

 

üretmeyi ve payla?may? seven,

 

?evre bilinci ve do?a sevgisi geli?mi?,

 

Spor ve sanat sevgisi olan,

 

Fen ve matematik okuryazarl???na sahip,

 

Okuma becerilerini üst düzeye ??karabilmi?,

 

Konu?ma ve yazmada do?ru ve etkili dile sahip,

 

Türk?eyi ve en az iki yabanc? dili ?ok iyi düzeyde bilen ve kullanabilmeleri

 

Problem ??zme becerisini kazanmalar?

 

 

ulysse-nardin-replica.cpoari.com ulysse nardin replica